Boys Volleyball
All efforts will be made to start at 5:00pm dependent on transportation.

Boys Volleyball Schedule

Carson Boys Volleyball

Oct 25: @ Rhodes
Oct 27: Smith
Nov 1: Kino
Nov 3: Stapley
Nov 8: @ Summit
Nov 10: @ Fremont
Nov 15: @ Franklin
Nov 17: Bye
Nov 21: Shepherd

Fremont Boys Volleyball

Oct 25: Shepherd
Oct 27: Rhodes
Nov 1: @ Stapley
Nov 3: @ Kino
Nov 8:  
Nov 10: Carson
Nov 15: @ Poston
Nov 17: Smith
Nov 21: Bye

Poston Boys Volleyball

Oct 25: @ Smith
Oct 27: Summit
Nov 1: @ Shepherd
Nov 3: Rhodes
Nov 8: @ Stapley
Nov 10: @ Franklin
Nov 15: Fremont
Nov 17:  
Nov 21: Bye

Shepherd Boys Volleyball

Oct 25: @ Fremont
Oct 27: Bye
Nov 1: Poston
Nov 3: Summit
Nov 8: @ Smith
Nov 10: Kino
Nov 15: @  
Nov 17: Stapley
Nov 21: @ Carson

Stapley Boys Volleyball

Oct 25: @ Summit
Oct 27: Franklin
Nov 1: Fremont
Nov 3: @ Carson
Nov 8: Poston
Nov 10: Bye
Nov 15: @ Smith
Nov 17: @ Shepherd
Nov 21: Kino

Franklin Boys Volleyball

Oct 25: Kino
Oct 27: @ Stapley
Nov 1: Bye
Nov 3:  
Nov 8: @ Rhodes
Nov 10: Poston
Nov 15: Carson
Nov 17: Summit
Nov 21: @ Smith

Kino Boys Volleyball

Oct 25: @ Franklin
Oct 27:  
Nov 1: @ Carson
Nov 3: Fremont
Nov 8: Bye
Nov 10: @ Shepherd
Nov 15: Summit
Nov 17: Rhodes
Nov 21: @ Stapley

Rhodes Boys Volleyball

Oct 25: Carson
Oct 27: @ Fremont
Nov 1: @ Summit
Nov 3: @ Poston
Nov 8: Franklin
Nov 10: Smith
Nov 15: Bye
Nov 17: @ Kino
Nov 21:  

Smith Boys Volleyball

Oct 25: Poston
Oct 27: @ Carson
Nov 1: @  
Nov 3: Bye
Nov 8: Shepherd
Nov 10: @ Rhodes
Nov 15: Stapley
Nov 17: @ Fremont
Nov 21: Franklin

Summit Boys Volleyball

Oct 25: Stapley
Oct 27: @ Poston
Nov 1: Rhodes
Nov 3: @ Shepherd
Nov 8: Carson
Nov 10: @  
Nov 15: @ Kino
Nov 17: @ Franklin
Nov 21: Bye

Upcoming Volleyball Matches

Boys Volleyball Tournament Bracket

Updated: 11/22/2023